Сихан Сёдзи Сэки в Литве - 2007 = Shoji Seki Shihan in Lithuania - 2007
Shoji Seki Shihan Seminar 2008 (eng)
Aikido Seki Shihan (Бразилия) 2009
Shoji Seki Shihan's demonstration 2011